Privacy Policy

Privacy Policy

De Bokk'nrieders doet er alles aan om een ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Aangezien De Bokk'nrieders geen vereniging is, heeft het ook geen officiële ledenadministratie. Bij de aanmelding om mee te willen fietsen met De Bokk'nrieders wordt wel gevraagd naar de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in een excel-sheet. De gebruikte PC is up-to-date qua windows versie en beveiliging.
Persoonsgegevens van de Bokk'nrieders worden alleen gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie d.m.v. WhatsApp en e-mail;
 • Versturen van poststukken indien noodzakelijk.


De Bokk'nrieders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bokk'nrieders zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover dan kun je contact met ons opnemen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jouw te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Bokk'nrieders van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De gebruikte PC is up-to-date qua Windows versie en beveiliging;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Toestemming publicatie foto’s en video’s eventueel i.c.m. naam

Bij de Bokk'nrieders worden soms foto’s en video-opnames gemaakt door onze leden, zoals bijvoorbeeld tijdens een trainingsrit/toertocht, een presentatie- of feestavond. Jullie kunnen op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. Het komt soms voor dat we namen van onze leden bij foto’s en/of video’s plaatsen. Toch vinden we het belangrijk om jullie erop te wijzen dat het gebruik van foto’s en video’s mogelijk is op internet (Bokk'nrieders website en WhatsApp) en dat je hierbij eventueel met naam genoemd wordt. Indien je niet wilt dat foto’s op internet verschijnen waarin jij te zien bent en eventueel met naam wordt genoemd, dien je dit aan ons duidelijk te maken door een e-mail te sturen naar info@bokknrieders.nl.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wil je ook meefietsen?

Klik op 'meefietsen' en vul je gegevens in. Daarna nemen wij contact met je op.

Meefietsen

Contact

E-mail naar info@bokknrieders.nl